مشخصات فایل@پاورپوینت تحقیقی در مورد دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسی@

پاورپوینت تحقیقی در مورد دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسی|40106028|sth40248989|تفاضلی،مانومتر
با ما همراه باشید با موضوع پاورپوینت تحقیقی در مورد دقت مانومتر تفاضلی Barcroft در مطالعات تنفسی

بسیار بكار می رود از دیدگاه این توجهات و با توجه به وجود تغییراتی در نتایج حاصله از آزمایشات نه گانه ای كه توسط Wooldridge و Stand past در سال 1936 ارائه شد، بنظر می رسد كه از نتایج حاصله از دستگاه Barcroft را مورد ارزیابی آماری قرار دهیم، بسیار مطلوب باشد. مطالعات ما نشان داد كه استفاده از 4 و حتی 3 مانومتر (فشارسنج) معمولاً برای ارائه یك عدد متوسط با خطای استاندارد (معیار) معقول، كافیست.

در كارهای كیفی ممكن است به موانع جدی جهت تكرار آزمایشات برخورد كنیم ولی به هیچ صرف یك آزمایش توصیه نمی شود چرا كه منجر به نتایج مشكوكی می شود كه قابل آزمودن موثر نمی باشد.

نتایج حاصله از 5 سری آزمایش زیر بر اساس كار آماری را تشكیل می دهد ولی از داده های جمع آوری شده توسط یكی از ما دو نفر یعنی (WRW) با همكاریStandfast AFB نیز استفاده شده است. در این آزمایشات از تكنیك مرسوم بهره گرفته شده است. لوله های مانومتر دارای حجم مایع كل cmi هستند.