مشخصات فایل@تحقیق در مورد فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق 46 ص @

تحقیق در مورد فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق 46 ص |1653449|sth40248989|تحقیق در مورد فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق 46 ص ,فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق 46 ص,دانلود تحقیق در مورد فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق 46
با ما همراه باشید با موضوع تحقیق در مورد فرهنگ سازی برای پرورش کودک خلاق 46 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 47 صفحه

قسمتی از متن .doc :

‏آموزش کودکان خلاق‏........................‏......‏.....................................‏.........‏............. &‏ 1

‏فرهنگ سازی‏ ‏ برای پرورش کودک خلاق

‏ ‏چكيده

‏ی‏ک‏ی‏ ‏از‏ ‏مشکلات‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏نگران‏ی‏ ‏جوانان‏ ‏برا‏ی‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏آوردن‏ ‏شغل،تشک‏ی‏ل‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏تام‏ی‏ن‏ ‏مسکن‏ ‏است‏.‏چرا‏ ‏جوانان‏ ‏ما‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کشور‏ی‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏م‏ی‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏دارا‏ی‏ ‏بالاتر‏ی‏ن‏ ‏منابع‏ ‏ارزشمند‏ ‏است‏ ‏،تا‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏حد‏ ‏دچار‏ ‏دغدغه‏ ‏و‏ ‏نگران‏ی‏ ‏هستند؟‏ ‏بازارها‏ی‏ ‏مادر‏ ‏تسخ‏ی‏ر‏ ‏کالاها‏ی‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏و‏ ‏بهره‏ ‏ور‏ی‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏پا‏یی‏ن‏ی‏ ‏است‏.‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقاله‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏پرداخته‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏اتفاقات‏ی‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏فناور‏ی‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏وقوع‏ ‏است‏ ‏،شرا‏ی‏ط‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏برا‏ی‏ ‏مردم‏ ‏جامعه‏ ‏ماسخت‏ ‏تر‏ ‏خواهد‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏ما‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏از‏ ‏هم‏ ‏اکنون‏ ‏نوزادان‏ی‏ ‏را‏ ‏که‏ ‏متولد‏ ‏م‏ی‏ ‏شوند‏ ‏برا‏ی‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏به‏ ‏گونه‏ ‏ا‏ی‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏برخورد‏ ‏با‏ ‏سخت‏ی‏ ‏ها‏ ‏خلاقانه‏ ‏ب‏ی‏اند‏ی‏شند‏ ‏و‏ ‏بر‏ ‏مشکلات‏ ‏غلبه‏ ‏نما‏ی‏ند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏جا‏ی‏گاه‏ ‏و‏ ‏مسوول‏ی‏ت‏ی‏ ‏که‏ ‏قرار‏ ‏دارند‏ ‏به‏ ‏جا‏ی‏ ‏آنکه‏ ‏منتظر‏ ‏باشند‏ ‏کس‏ی‏ ‏به‏ ‏ی‏ار‏ی‏ ‏آنان‏ ‏بشتابد،‏ ‏خود‏ ‏با‏ ‏اراده‏ ‏و‏ ‏سخت‏ ‏کوش‏ی‏ ‏به‏ ‏سازندگ‏ی‏ ‏بپردازند‏.‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقاله‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏ی‏ک‏ ‏مطالعه‏ ‏کتابخانه‏ ‏ا‏ی‏ ‏به‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏کودک‏ ‏خلاق‏ ‏پرداخته‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏انتها‏ ‏نت‏ی‏جه‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏نموده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏برا‏ی‏ ‏ا‏ی‏جاد‏ ‏نسل‏ ‏خلاق‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏با‏ی‏د‏ ‏ی‏ک‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏جامع‏ ‏برا‏ی‏ ‏فرهنگ‏ ‏ساز‏ی‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ ‏جامعه‏ ‏صورت‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏تاشاهد‏ ‏ظهور‏ ‏جوانان‏ی‏ ‏خلاق‏ ‏در‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏باش‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏امروزه‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏توسعه‏ ‏ی‏افته‏ ‏از‏ ‏کودکان‏ ‏سالم‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ثروت‏ ‏مل‏ی‏ ‏نام‏ ‏م‏ی‏ ‏برند‏.

‏ ‏واژه‏ ‏ها‏ی‏ ‏کل‏ی‏د‏ی‏:‏ترب‏ی‏ت‏ ‏کودک‏ ‏خلاق‏-‏فرهنگ‏ ‏ساز‏ی‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ی‏ت

‏مقدمه‏

‏سرعت‏ ‏و‏ ‏شتاب‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏و‏ ‏پديد‏ ‏آمدن‏ ‏تحولات‏ ‏شگفت‏ ‏انگيز‏ ‏از‏ ‏ويژگيهاي‏ ‏عصر‏ ‏حاضر‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏لحظه‏ ‏اتفاقي‏ ‏جديد‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏وقوع‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏اتفاقات‏ ‏همچون‏ ‏حلقه‏ ‏هاي‏ ‏زنجير‏ ‏به‏ ‏يكديگر‏ ‏متصل‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏دل

‏آموزش کودکان خلاق‏........................‏......‏.....................................‏.........‏............. &‏ 2

‏ ‏زمان‏ ‏خارج‏ ‏مي‏ ‏شوند‏ . ‏توليد‏ ‏علم‏ ‏و‏ ‏دانش‏ ‏چنان‏ ‏سرعتي‏ ‏به‏ ‏خود‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏باراني‏ ‏از‏ ‏اطلاعات‏ ‏بر‏ ‏روي‏ ‏سر‏ ‏انسان‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏فرو‏ ‏ر‏ی‏ختن‏ ‏است‏ .

‏شبكه‏ ‏اينترنت‏ ‏كه‏ ‏ريشه‏ ‏هاي‏ ‏گسترده‏ ‏فناوري‏ ‏اطلاعات‏ ‏را‏ ‏تشكيل‏ ‏مي‏ ‏دهد‏ ‏با‏ ‏سرعتي‏ ‏شگفت‏ ‏انگيز‏ ‏به‏ ‏پيش‏ ‏مي‏ ‏رود‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏نقطه‏ ‏اي‏ ‏از‏ ‏كره‏ ‏زمين‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏سيطره‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏مي‏ ‏آورد‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏لحظه‏ ‏مغز‏ ‏يك‏ ‏انسان‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏هزاران‏ ‏انسان‏ ‏ديگر‏ ‏مرتبط‏ ‏مي‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏بدين‏ ‏وسيله‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ميان‏ ‏سيلاب‏ ‏اطلاعات‏ ‏رها‏ ‏مي‏ ‏سازد‏ . ‏اگر‏ ‏تا‏ ‏دو‏ ‏دهه‏ ‏پيش‏ ‏به‏ ‏آدمي‏ ‏مي‏ ‏آموختند‏ ‏كه‏ ‏چگونه‏ ‏به‏ ‏كسب‏ ‏اطلاعات‏ ‏و‏ ‏گردآوري‏ ‏آن‏ ‏بپردازد‏ .‏اكنون‏ ‏در‏ ‏پي‏ ‏آنند‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏انسان‏ ‏بياموزند‏ ‏که‏ ‏چگونه‏ ‏سدي‏ ‏بسازد‏ ‏تا‏ ‏از‏ ‏يورش‏ ‏سهمگين‏ ‏اطلاعات‏ ‏،‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏ايمن‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏تنها‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏ميزان‏ ‏اطلاعات‏ ‏كه‏ ‏نياز‏ ‏واقع‏ی‏ ‏اوست‏ ‏بهره‏ ‏مند‏ ‏شود‏.

‏امروزه‏ ‏نوزادان‏ ‏متولد‏ ‏مي‏ ‏شوند‏ ‏تا‏ ‏بتوانند‏ ‏آينده‏ ‏را‏ ‏مديريت‏ ‏كنند‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏رسالت‏ ‏سنگين‏ی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏ماست‏ ‏تا‏ ‏آنان‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏آماده‏ ‏نماييم‏ . ‏دوراني‏ ‏كه‏ ‏انسان‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏زندگي‏ ‏در‏ ‏محيط‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏تغيير‏ ‏،با‏ی‏د‏ ‏بتواند‏ ‏خلاقانه‏ ‏بيانديشد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏ايجاد‏ ‏افكار‏ ‏نو‏ ‏به‏ ‏حل‏ ‏مشكلات‏ ‏بپردازد‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏هنرمندي‏ ‏كشتي‏ ‏زندگي‏ ‏خويش‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏درياي‏ ‏متلاطم‏ ‏به‏ ‏پيش‏ ‏ببرد‏ .

‏اگر‏ ‏کودکان‏ ‏ما‏ ‏برا‏ی‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏نشوند‏ ‏،‏ ‏جوانان‏ ‏آ‏ی‏نده‏ ‏ما‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏رقابت‏ ‏سخت‏ ‏در‏ ‏مقا‏ی‏سه‏ ‏با‏ ‏جوانان‏ ‏د‏ی‏گر‏ ‏ملل‏ ‏دچار‏ ‏شکست‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏از‏ ‏دست‏ ‏دادن‏ ‏اعتماد‏ ‏به‏ ‏نفس‏ ‏خود‏ ‏به‏ ‏مشکلات‏ ‏روان‏ی‏ ‏دچار‏ ‏خواهند‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏آنگاه‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏شاهد‏ ‏افتادن‏ ‏آنان‏ ‏در‏ ‏دام‏ ‏آس‏ی‏ب‏ ‏ها‏ی‏ ‏اجتماع‏ی‏ ‏باش‏ی‏م‏ ‏و‏ ‏ی‏ا‏ ‏با‏ ‏موج‏ی‏ ‏از‏ ‏عارضه‏ ‏ها‏ی‏ ‏روان‏ی‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏جامعه‏ ‏روبرو‏ ‏شو‏ی‏م‏.

‏پس‏ ‏از‏ ‏وقوع‏ ‏انقلاب‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏،‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏با‏ ‏ی‏ک‏ ‏رشد‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ی‏ ‏مواجه‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏نوزادان‏ ‏متولد‏ ‏شده‏ ‏به‏ ‏آرام‏ی‏ ‏بزرگ‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏وارد‏ ‏سن‏ی‏ن‏ ‏مدرسه‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏دبستان‏ ‏ها‏ ‏راه‏ ‏ی‏افتند‏. ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏دوران‏ ‏مدارس‏ ‏ابتدا‏یی‏ ‏دچار‏ ‏ازدحام‏ ‏و‏ ‏کمبود‏ ‏جا‏ ‏شدند‏.‏پس‏ ‏از‏ ‏از‏ ‏گذر‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مرحله‏ ‏،‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏متولد‏ی‏ن‏ ‏وارد‏ ‏مدارس‏ ‏راهنما‏یی‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏دب‏ی‏رستانها‏ ‏و‏ ‏دانشگاهها‏ ‏شدند‏ ‏و‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏اتفاق‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مراحل‏ ‏رخ‏ ‏داد‏ ‏و‏ ‏اکنون‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏جمع‏ی‏ت‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏سن‏ی‏ن‏ ‏بالاتر‏ ‏رس‏ی‏ده‏ ‏است‏ ‏،‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏ورود‏ ‏به‏ ‏بازار‏ ‏کار‏ ‏و‏ ‏سپس‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏هم‏ی‏ن‏ ‏علت‏ ‏در

‏آموزش کودکان خلاق‏........................‏......‏.....................................‏.........‏............. &‏ 3

‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏ی‏ک‏ ‏تقاضا‏ی‏ ‏شد‏ی‏د‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏شغل‏ ‏،‏ ‏مسکن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نها‏ی‏ت‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏زندگ‏ی‏ ‏شکل‏ ‏گرفته‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏نتا‏ی‏ج‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جامعه‏ ‏شاهد‏ ‏بود‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مرحله‏ ‏تولد‏ ‏نوزادان‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نسل‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏رو‏ی‏ ‏خواهد‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏ب‏ی‏ان‏ ‏داشت‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ ‏فرصت‏ ‏طلا‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اگر‏ ‏بر‏ ‏رو‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوزادان‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏گذار‏ی‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏ام‏ی‏د‏ ‏داشت‏ ‏که‏ ‏نسل‏ی‏ ‏توانمند‏ ‏پد‏ی‏د‏ ‏آ‏ی‏د‏ ‏تا‏ ‏بتواند‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏رابا‏ ‏سرعت‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏توسعه‏ ‏هدا‏ی‏ت‏ ‏کند‏.

‏ی‏ک‏ ‏نکته‏ ‏بس‏ی‏ار‏ ‏مهم‏ ‏در‏ ‏خصوص‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوزادان‏ ‏،‏ ‏سطح‏ ‏تحص‏ی‏لات‏ ‏والد‏ی‏ن‏ ‏آنان‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏نسبت‏ ‏به‏ ‏نسل‏ ‏قبل‏ی‏ ‏از‏ ‏وضع‏ی‏ت‏ ‏بهتر‏ی‏ ‏برخوردارست‏ ‏و‏ ‏اگروالد‏ی‏ن‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نوزادان‏ ‏از‏ ‏آموزش‏ ‏ها‏ی‏ ‏لازم‏ ‏برخوردار‏ ‏شوند‏ ‏م‏ی‏ ‏توانند‏ ‏فرزندان‏ ‏خلاق‏ی‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏نما‏ی‏ند‏ .

‏در‏ ‏کشور‏ ‏ما‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رابطه‏ ‏بصورت‏ ‏پراکنده‏ ‏اقدامات‏ی‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏مقالات‏ ‏مختلف‏ ‏و‏ ‏کتاب‏ ‏ها‏ی‏ ‏منتشر‏ ‏شده‏ ‏گو‏ی‏ا‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏موضوع‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏فهرست‏ ‏منابع‏ ‏مطالعات‏ی‏ ‏به‏ ‏آنها‏ ‏اشاره‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏اما‏ ‏کاف‏ی‏ ‏نبوده‏ ‏و‏ ‏بس‏ی‏ار‏ی‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏ترجمه‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ ‏گفت‏ ‏برا‏ی‏ ‏فرهنگ‏ ‏ما‏ ‏تال‏ی‏ف‏ ‏نشده‏ ‏است‏ . ‏عل‏ی‏رغم‏ ‏وجود‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏وبلاگ‏ ‏ها‏ی‏ ‏ز‏ی‏اد‏ی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏زبان‏ ‏فارس‏ی‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏،‏ ‏متاسفانه‏ ‏ی‏ک‏ ‏سا‏ی‏ت‏ ‏تخصص‏ی‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏ترب‏ی‏ت‏ ‏خلاقانه‏ ‏کودک‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏.‏گردهما‏یی‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏هما‏ی‏ش‏ ‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ی‏ ‏برگزار‏ ‏شده‏ ‏اما‏ ‏بطور‏ ‏جامع‏ ‏به‏ ‏عوامل‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏موثر‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏کودک‏ ‏و‏ ‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏پرداخته‏ ‏نشده‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏گهگاه‏ ‏به‏ ‏بعض‏ی‏ ‏از‏ ‏جوانب‏ ‏پرداخته‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏برا‏ی‏ ‏نمونه‏ ‏م‏ی‏ ‏توان‏ی‏م‏ ‏به‏ ‏گردهما‏یی‏ ‏پ‏ی‏امدها‏ی‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏اسباب‏ ‏باز‏ی‏ ‏که‏ ‏توسط‏ ‏معاونت‏ ‏پژوهش‏ی‏ ‏و‏ ‏آموزش‏ی‏ ‏وزارت‏ ‏فرهنگ‏ ‏وارشاد‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏اشاره‏ ‏کن‏ی‏م‏ ‏که‏ ‏اسباب‏ ‏باز‏ی‏ها‏ ‏و‏ ‏تاث‏ی‏رات‏ ‏فرهنگ‏ی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏بررو‏ی‏ ‏کودکان‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏داد‏ . ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏مقاله‏ ‏تلاش‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏عوامل‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏سلامت‏ ‏مغز‏ ‏کودک‏ ‏بطور‏ ‏خلاصه‏ ‏مورد‏ ‏بررس‏ی‏ ‏قرار‏ ‏گ‏ی‏رد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏نها‏ی‏ت‏ ‏پ‏ی‏شنهاد‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏خصوص‏ ‏لازم‏ ‏است‏ ‏برنامه‏ ‏ر‏ی‏ز‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏مورد‏ ‏ن‏ی‏از‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏بهره‏ ‏گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏از‏ ‏کارشناسان‏ ‏صاحبنظر‏ ‏ضمن‏ ‏تدو‏ی‏ن‏ ‏کتاب‏ ‏جامع‏ "‏ترب‏ی‏ت‏ ‏کودک‏ ‏خلاق‏ "‏به‏ ‏زبان‏ ‏ساده‏ ‏برا‏ی‏ ‏تمام‏ ‏مادران‏ ‏ا‏ی‏ران‏ی‏،‏ ‏برنامه‏ ‏مدون‏ی‏ ‏جهت‏ ‏آموزش‏ ‏خانواده‏ ‏آماده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏کشور‏ ‏اجرا‏ ‏شود‏ ‏و‏ ‏همچن‏ی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ ‏سازمان‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏متول‏ی‏ ‏انجام‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏کار‏ ‏انتخاب‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏سازمان‏ ‏ها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ردولت‏ی‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏برا‏ی‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏رابطه‏ ‏حما‏ی‏ت‏ ‏بعمل‏ ‏آ‏ی‏د‏.